"/> "/>
รักจัง > นิทาน > /" title="">

"; while ($d=mysql_fetch_array($objQuery)){ $c --; $r=$d[type_web_id]; $dircat = "/".$d["Category"]; $isidpage = sprintf("%04d",$d["info_page"]); $txtlimit= 130; $sss = strip_tags($d["Note"]); $istopic = stripslashes($sss); $issub = mb_substr($istopic, 0, $txtlimit,'UTF-8'); echo""; if($c == 0) { $c = $cols; echo" "; } } echo"
"; echo"
$d[Question] $d[Question]
     $issub $d[Question]

"; ?>
ทั้งหมด หน้า items_total = $Num_Rows; $pages->mid_range = 10; $pages->current_page = $Page; $pages->default_ipp = $Per_Page; $pages->url_next = "/category/$Category/"; $pages->paginate(); echo $pages->display_pages() ?>